Begrippenlijst

 

ANBI-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

 

 

Beneficiare aanvaarding

De wijze van accepteren van een erfdeel waarbij de erfgenaam niet met zijn privévermogen aansprakelijk wordt gesteld voor de eventuele schulden van de nalatenschap. Als er niet voldoende bezittingen blijken te zijn om de schulden te betalen, maakt de beneficiaire aanvaarding dat de erfgenaam het tekort niet zelf hoeft bij te betalen. Goede doelen accepteren nalatenschappen enkel beneficiair.

 

 

CBF Keurmerk

CBF staat voor Centraal Bureau Fondsenwerving. CBF is de toezichthouder voor goede doelen in Nederland. Een belangrijke taak van het CBF is het beoordelen van fondsenwervende instellingen. Zij geven het keurmerk ‘de Erkenning’ uit aan goede doelen die voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Deze Erkende Goede Doelen mogen het ‘Erkend Goed Doel’- logo voeren, waarmee donateurs weten dat de zaken op orde zijn.

 

 

Codicil

Dit is een met de hand geschreven, gedagtekend en ondertekend stuk. Hierin kunt u bijvoorbeeld vastleggen aan wie u bepaalde spullen wilt geven, als u er niet meer bent. Denk hierbij aan specifieke objecten zoals een sieraad of kledingstuk. Ook kunnen hierop instructies staan zoals wensen voor uw begrafenis of crematie. Let op: een codicil vervangt nooit een testament

 

 

Erfbelasting

Goede doelen betalen geen erfbelasting. Hoeveel erfbelasting andere erfgenamen betalen hangt af van de relatie met u en de waarde van de erfenis. Klik hier voor actuele informatie.

 

 

Erfgenaam

De ontvanger van (een deel van) de nalatenschap; de erfstelling.

 

 

Executeur

Degene die door de erflater is aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen.

 

 

Erfstelling

Een erfstelling is dat deel van de nalatenschap, na aftrek van alle, schulden en legaten, dat toebedeeld wordt aan een erfgenaam of meerdere erfgenamen. Meestal worden erfstellingen geformuleerd in percentages.

 

 

Erflater

Degene die overlijdt en een nalatenschap achterlaat. Een erflater is een persoon die enig bezit als erfenis nalaat aan erfgenamen.

 

 

Fonds op naam

Bij steeds meer goede doelen is er de mogelijkheid om een Fonds op Naam op te richten. Een Fonds op Naam is een schenking aan een goed doel, ook genoemd het ‘hoofdfonds’, met een gerichte opdracht. In overleg met het goede doel bepaalt u welk percentage van de opbrengst van het fonds jaarlijks ingezet wordt om het doel, wat u aan het hart gaat, te verwezenlijken.

 

 

Legaat

Een legaat is dat deel van de nalatenschap in de vorm van een bepaald goed en/ of geldbedrag dat toebedeeld wordt aan de legator. Wetmatig worden kosten, schulden en legaten als eerste toebedeeld. Daarna wordt de resterende nalatenschap verdeeld onder de erfgenamen.

 

 

Legataris

Een legataris ontvangt na overlijden van een ander persoon een bepaalde som geld of een bepaald goed; het legaat

 

 

Nalatenschap

Het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand bij zijn overlijden achterlaat.

 

 

Notaris

Is een openbaar ambtenaar die door de overheid bevoegd is verklaard om bepaalde officiële stukken (akten), zoals hypotheken en testamenten, op te maken.

 

 

Schenkbelasting

Indien u geld schenkt of een schenking krijgt kan het zijn dat u schenkbelasting moet betalen. Een ANBI-instelling betaalt geen schenkbelasting over schenkingen die de instelling ontvangt.

 

 

Testament

Het testament is een door een notaris opgestelde akte, waarin u regelt wat er na uw dood met uw nalatenschap gebeurt.

 

 

Toegift

Het nog één keer opkomen voor de dingen die u belangrijk vindt, door uw idealen middels een nalatenschap aan een goed doel voort te laten leven, noemen we een toegift. Denk bijvoorbeeld aan een goed doel dat aan onderwerpen werkt die u aan het hart gaan. Aan hen kunt u in de vorm van een legaat en/of erfstelling nalaten. Let op, dit is alleen rechtsgeldig wanneer u het in uw testament opneemt.